POŠTENO DO POSLA – STUDIJA SLUČAJA BR. 2

Osnovne informacije

V. T. je učiteljica (prof. razredne nastave) koja 20 godina radi u kontinuitetu po ugovoru na određeno u osnovnoj školi u Priboju u kojoj se do sada nije otvorio konkurs za radno mesto nastavnika razredne nastave na neodređeno. U junu 2020. godine raspisuje se konkurs za prijem troje nastavnika razredne nastave na neodređeno u osnovnoj školi koja pripada opštini Prijepolje, na koji je V. konkurisala sa svom potrebnom dokumentacijom. Na isti konkurs prijavljuje se ukupno 22 kandidata od čega njih 10 ulazi u uži izbor. 

Kako V. zajedno sa još 11 kandidata nije pozvana ni u uži izbor, smatra da je oštećena u procesu jer su članovi konkursne komisije doneli odluku o užem izboru bez prethodno utvrđenih merila i kriterijuma, nego, kako navodi “po sopstvenom ličnom izboru”. Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju koja joj je omogućena nakon podnete žalbe direktoru, V. uviđa da kandidati koji su ušli u uži izbor nisu imali, po nekim potencijalnim kriterijumima, više kvalifikacija od kandidata koji nisu bili u užem izboru pa i nje same.  

Događaj

V. T. je profesorka razredne nastave sa 20 godina radnog staža i iskustva u nastavi u školi u Priboju gde radi u kontinuitetu 20 godina po ugovoru na određeno. U toj školi se do sada nisu stvorili uslovi za raspisivanje konkursa za neodređeno. V. se prijavila na konkurs za profesora razredne nastave na neodređeno u osnovnoj školi u Prijepolju koji je raspisan 3. juna 2020. Na isti konkurs se prijavljuje ukupno 22 kandidata, a konkurs je raspisan za troje prof razredne nastave (jednog primaju u matičnoj školi i dva kandidata u dve škole u obližnjim selima). 

Nakon podnošenja dokumentacije, konkursna komisija je dana 18. 6. 2020. godine izvršila pregled i utvrdila da su podnete dokumentacije blagovremene i potpune o čemu je sačinjen i zapisnik. 

Komisija je 19. 6. 2020. sačinila uži izbor kandidata što je bilo 10 od ukupno 22 prijavljena i koje je potom uputila dalje na psihološku procenu kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Među kandidatima poslatim na procenu tj. u užem izboru nije se našla V.T. kao ni 11 drugih kandidata, pa nije ni dobila priliku za intervju. Komisija nije nigde navela kriterijume po kojima je sačinila ovaj uži izbor i kasnije se u odgovorima škole na žalbu i navodi eksplicitno da škola nije dužna po zakonu da utvrđuje kriterijume. V.T. se upravo na ovakav postupak i žalila, jer smatra da je komisija na osnovu nekih ličnih nahođenja možda i nasumično odabrala za uži izbor 10 kandidata upravo iz razloga što škola nije utvrdila nikakva merila i kriterijume za uži izbor. 

Rešenje o izboru kandidata V. je dobila od škole 22. 7.  2020. u kom se navodi samo koga je konkursna komisija odlučila da primi bez obrazloženja na osnovu čega. V. je odmah potom podnela žalbu na rešenje direktoru škole 30. 7. 2020. Istog dana podnela je i Zahtev za uvid u konkursnu dokumentaciju koja joj je omogućena. 

Prilikom pregleda konkursne dokumentacije V. je imala uvid samo u podnetu dokumentaciju kandidata – njihove dosijee kao i uvid u pitanja za kandidate koja su bila opšta. Uvidom u dokumentaciju videla je da osobe koje su primljene nisu imale ni bolji prosek, ni više godina radnog staža, ni druga postignuća u poređenju sa drugim kandidatima. Među kandidatima koji nisu primljeni bila je i jedna učiteljica sa prosekom 9.00 koja je trenutno na doktorskim studijama. 

Dodatno se utvrdilo da je u konkursnoj komisiji bila osoba sa višom pedagoškom školom a mesto je bilo raspisano za kandidate sa isključivo visokim obrazovanjem, što je u suprotnosti sa zakonom jer zakon nalaže da u komisiji ne može da bude član koji ima manju stručnu spremu od one koja se traži na konkursu.

Dana 6. 8. 2020. V. T. podnosi još jednu žalbu direktoru škole na postupak selekcije kandidata, a 7. 8. dobija odgovor da se žalba odbija kao neosnovana. U obrazloženju žalbe se, između ostalog, navodi i sledeće:

“Merila, kriterijumi i ocene nisu propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja niti posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama niti opštim aktom škole…”

“Zakonom je propisano da konkurs sprovodi Konkursna komisija, ali ne i kriterijume za izbor po konkursu“

U jednom od odgovora na žalbu se pominje i da su je odbili za uži izbor zbog putnih troškova koje bi morali da plaćaju, jer bi putovala 30km do Prijepolja iako to ni u jednom zvaničnom dokumentu škole ili konkursne komisije nije navedeno kao eliminacioni ili bilo kakav drugi kriterijum. Ni u jednom dokumentu se ne pominje uopšte ni jedan kriterijum ni za eliminaciju ni kao selekcioni.

Dana 7. 10. 2020. V. podnosi predstavku Ministartsvu prosvete, pomoćnici ministra za inspekcijske poslove u Beogradu. Po mišljenju inspektora komisija je ispravno postupila u pogledu određivanja užeg izbora kandidata konkursa “budući da je zamisao ove odredbe da postupak usmeri na uži izbor”.

Narednog dana, 8. decembra, Podnosi predstavku na rad prosvetnog inspektora i Zahtev za utvrđivanje  činjeničnog stanja u postupku konkursa ministru i pomoćnici ministra za inspekcijske poslove u Beogradu koji odgovaraju da nisu videli propuste u radu prosvetnog inspektora. U istom dopisu odgovaraju da oni dalje nisu nadležni te da je sledeća instanca kojoj se može obratiti sud. V. je odlučila da ne pokreće sudski postupak zato što je već previše vremena potrošeno na žalbe, sudski troškovi su takođe veliki, a ne želi ni da ostavi loš utisak u školi u kojoj trenutno radi. 

Zaključak

Konkursna komislija nije odredila kriterijume, ni eliminacione ni selekcione ni za uži izbor ni za primanje u radni odnos za stalno. U odgovorima škole se na nekoliko mesta pominje da nemaju kriterijume upravo zato što po Zakonu (ZOSOV) nisu obavezni da ih imaju. Takođe se u odgovorima na žalbu pominju i nasumično kriterijumi zbog kojih je navodno odbijena kao što su putni troškovi a da to nigde nije ranije naznačeno. Pitanja konkursne komisije nemaju bodovanja niti ikakve selekcione kriterijume. Zapisnik komisije ne pominje razloge zbog kojih su odabrali troje kandidata kao ni razloge zbog kojih su odbili ostale. Inspekcija takođe navodi da upravo zbog zakonskih odredbi škola nije postupila pogrešno.

___________________________________________________________________________________

Inicijativa „Pošteno do posla u školi” se realizuje u okviru programa „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” koju realizuju CRTA i Otvoreni parlament uz podršku Evropske delegacije u Srbiji.