Organizacija

Vizija

Obrazovanje koje gradi inovativnog i odgovornog pojedinca digitalnog društva.

Organizacija “Nauči me” obrazovanje vidi kao ključni društveni resurs na putu bolje budućnosti i napretka. Formalni obrazovni sistem je za nas organizovani napor države koji, koristeći se budžetskim sredstvima, ima za cilj da obezbedi jednake prilike za obrazovanje i vaspitanje koje moraju biti dostupne svima. Da bi ispunilo svoju sistemsku ulogu, obrazovanju se moraju obezbediti dovoljna materijalna ulaganja, ono mora biti vođeno planski uz neophodne redovne mere kontrole kvaliteta. 

U susretu sa velikim globalnim izazovima 21. veka (kao što su ponašanje u post-digitalnom svetu, odnos prema osebi i prema društvu, prema resursima i životnoj sredini i dr.) neophodno je sistem obrazovanja učiniti adaptabilnijim i to na bar dva načina. Prvo, sistem mora prepoznati suštinsku vrendnost celoživotnog učenja i omogućiti učenicima svih generacija fleksibilnije kretanje kroz sistem. Drugo, sistem mora biti otvoren da ponudili neophodna znanja i veštine koja će biti priprema za nove izazove. Obe pomenute promene moraju stalno imati u vidu najbolji interes učenika, realno se voditi izvodljivošću i opravdanošću svake pojedinačne promene. 

Inovativni, odgovorni pojedinac digitalnog društva, brzo i lako usvaja nova znanja i neophodne veštine, kritički promišlja i kontekstualizuje usvojena znanja i informacije i aktivno učestvuje kao pozitivan faktor u demokratskom društvu. 

Misija

Podržavamo nastavnike u stvaranju kvalitetnog, dostupnog i aktuelnog obrazovanja u Srbiji.

Organizacija “Nauči me” vidi nastavnike kao glavne agente promene koji imaju mogućnost da direktno utiču na sistem obrazovanja u Srbiji. Smatramo da savremen nastavnik/nastavnica svojim primerom podučava generacije učenika i zbog toga im kao organizacija pružamo podršku u obastima koje prepoznamo kao izazovovne. To radimo tako što im prenosimo nova znanja i iskustva iz oblasti modernih metodika, didaktika, ali ih informišemo i o novim temama koje su aktuelne, a nisu obavezno deo propisanog kurikuluma. 

U komunikaciji sa nastavnicima, mapiramo njihove potrebe i prostore za poboljšanje obrazovnog sistema. Kreiramo potencijalna rešenja i zastupamo pred donosiocima odluka i kreatorima obrazovnih politika. Pratimo rad drugih aktera koji se bave obrazovanjem i nudimo svoju analizu nastalu na praćenju obrazovne prakse. Saradnju sa učenicima i roditeljima vidimo kao jedan od najvažnijih indikatora unapređenja sistema obrazovanja i vaspitanja, kako na pojedinačnom, tako na kolektivnom nivou.

Tim

Kultura i vrednosti

Timske vrednosti organizacije “Nauči me” su:

  • Proaktivnost i predanost – promena kreće iznutra, aktivnom participacijom članova preuzimanju zadataka samostalno i izvođenjem istih do kraja.
  • Odgovornost i posvećenost kvalitetu rada važno je da stojimo iza svojih postupaka, trudeći se da ispunimo unapred definisana očekivanja i maksimalno vodeći računa o kvalitetu.
  • Otvorenost i iskrenost u komunikaciji nema tajni, niti skrivenih agendi, među sobom iskreno razgovaramo o svojim željama, motivaciji i ciljevima trudeći se da imamo otvoreni tok informacija.
  • Posvećenost individualnom razvoju članstva podržavamo jedni druge u organizacijskim i vanorganizacijskim aktivnostima koje mogu pomoći ličnom razvoju naših članova i članica.

Vrednosti organizacije “Nauči me” usmerene ka obavljanju aktivnosti:

  • Fokus na zajednici stvaramo rešenja koja pomažu realnim, prepoznatim potrebama nastavnicima i edukatorima, kao i njihovim učenicima.
  • Integritet, istrajnost, održivost ne pristajemo na zahteve koji nisu u skladu sa našom misijom i programskim linijama; radimo najbolje možemo i znamo, unapređujemo sopstvena rešenja i trudimo se da ona dostugnu što veći stepen održivosti i nezavisne primene.
  • Spremnost na promenu prihvatamo svet koji se konstatno menja prepoznajemo potrebu da se i mi sami adaptiramo kako bismo iznalazili različite načine za postizanje svojih ciljeva.
  • Kritičnost i samokritičnost spremni smo da prihvatimo kritike i o njima razgovaramo i da se menjamo; sve naše aktivnosti moraju da zadovoljavaju standarde koje smo postavili.
  • Inovativnost sa fokusom na održivost pratimo trendove u svojim oblastima trudeći se da implementiramo ona rešenja koja mogu da dugoročno ostanu u zajednici i ostvare uticaj.