Zaprati Pratioca: Institucije u Nišu koje mogu da vam pomognu

Tokom prethodna dva meseca posetili smo institucije na teritoriji Grada Niša koje se bave pravima dece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju i raspitali se na koji način ove institucije mogu da im pomognu ili pruže podršku.

Kada je reč o ovim institucijama, smatramo da je važno edukovati ne samo roditelje i porodice dece sa invaliditetom, već i sve građane koji na ovaj način mogu da doprinesu stvaranju senzitivisanog društva koje je otvoreno i prihvatljivo i koje ne isključuje marginalizovane grupe iz svoje svakodnevice. Ukratko, edukovanje svih građana o institucijama koje pružaju podršku deci sa invaliditetom je ključno za stvaranje društva u kojem se svako dete može razvijati i učestvovati na jednak način.

Institucije koje smo posetili su:

Centar za socijalni rad

• Savetovalište za brak i porodicu

Razvojno savetovalište

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“

Specijalna škola sa domom učenika „Bubanj”

• Interresorna komisija

Centar za socijalni rad

Kao što smo već najavili, u narednom periodu ćemo pričati o institucijama koje se bave pravima dece sa invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i o njihovim nadležnostima. Prva institucija sa ove liste je Centar za socijalni rad „Sveti Sava” u Nišu, koji usluge pruža još od 1961. godine.

Centar za socijalni rad je ustanova koja obavlja brojna javna ovlašćenja, ali pre svega, pruža brojne usluge iz oblasti socijalne zaštite i posreduje u ostvarivanju prava na materijalne vidove podrške pojedincima i porodicama. Usklađujući svoju ulogu sa brojnim zakonima, pa i Porodičnim zakonom, centar takođe obavlja poslove zaštite i pomoći porodici.

Kada su u pitanju usluge koje pružaju centri za socijalni rad, tu su:

1. usluge procene i planiranja – tačnije, stručni radnici vrše procnu da li je i ako jeste koja je usluga najrelevantnija za određenog pojedinca ili porodicu koji su se našli pred nekim izazovom;

2. dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju kao na primer: lični pratilac; 

3. usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu; 

4. savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – usluge podrške porodici koja je u krizi, savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja, podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju, ponovno spajanje porodice, savetovanje i podrška u slučajevima nasilja, porodična terapija, SOS telefoni;

5. usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije, domski smeštaj, smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja.

Savetovalište za brak i porodicu

Kao što smo već najavili, u narednom periodu ćemo pričati o institucijama koje se bave pravima dece sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju i o njihovim nadležnostima. Sledeća institucija sa ove liste je Savetovalište za brak i porodicu Grada Niša, osnovano 1991. godine.

Kancelarija Savetovališta nalazi se u prostorijama Centra za socijalni rad „Sveti Sava“, o kome smo većgovorili. Ova institucija predstavlja oblik socijalne i porodično-pravne zaštite, a bavi se savetodavno-terapijskim radom, preventivnim aktivnostima, informativno-edukativnim i istraživačkim radom. Savetovalištu se za profesionalnu podršku mogu obratiti svi građani Niša koji imaju teškoće u domenu individualnog, bračnog ili porodičnog života. Njihove usluge su besplatne.

Principi rada Savetovališta su:

1. dobrovoljnost dolazaka

2. zagarantovana diskrecija

3. poštovanje etičkog kodeksa struke.

Razvojno savetovalište

Kao što smo već najavili, u narednom periodu ćemo pričati o institucijama koje se bave pravima dece sa invaliditetom ili teškoćama u razvoju i o njihovim nadležnostima. Sledeća institucija sa ove liste je Razvojno savetovalište Grada Niša.

Razvojno savetovalište Niš je deo Doma zdravlja u Nišu u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske dece. Cilj rada u razvojnom savetovalištu je:

1. otkrivanje dece sa faktorima rizika;

2. kontrola i praćenje rasta i razvoja te dece;

3. obezbeđivanje stimulativnog tretmana.

U razvojnom savetovalištu je zastupljen timski rad koji obavljaju psiholog, logoped, defektolog, dečji neuropsihijatar, socijalni radnik i medicinska sestra. Ovaj tim stručnjaka rešava gore navedene probleme dece uzrasta od 1. do 7. godine života.

Navedeni problemi se rešavaju u razvojnom savetovalištu, gde lekar koji radi sarađuje sa izabranim lekarom deteta koje je uputio dete u razvojno savetovalište.

U slučaju da postoji bilo kakav problem u vezi ponašanja deteta koji roditelj ne može samostalno da reši, najbolje je potražiti savet i pomoć lekara koji je stalno na usluzi u razvojnom savetovalištu.

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“

Sledeća institucija koju smo posetili i koju ćemo vam predstaviti danas je Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“. 

Centar „Mara“ osnovan je 1994. na inicijativu Opštinskog društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Od ove inicijative, do danas „Mara“ pruža usluge koje su namenjene deci, mladima i odraslim licima koja imaju određene intelektualne poteškoće. 

Aktuelno su razvijene usluge: dnevni boravak, predah smeštaj i prihvatilište. Kao dodatne usluge pružaju se logopedski tretmani (uslugu mogu koristiti i osobe koje ne koriste druge usluge centra „Mara“) i psihosocijalna podrška namenjena roditeljima, odnosno starateljima dece.

Ustanova se trenutno nalazi u procesu licenciranja za pružanje usluga personalni asistent i lični pratilac. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“ nalazi se u ulici Sestara Baković (u okviru parka Čair).

Specijalna škola sa domom učenika „Bubanj”

Škola je osnovana 1953. godine i od tada obrazuje i pruža smeštaj u domu velikom broju učenika i učenica koji imaju određene teškoće u razvoju. 

Ono zbog čega je obrazovna ustanova značajna jeste dugogodišnje iskustvo i ekspertiza zaposlenih za rad sa ovom populacijom. To je prepoznato i od strane nadležnog Ministarstva, pa je škola dobila status regionalne baze za sve oblike pomoći i podrške deci sa smetnjama u razvoju, tzv. Resursni centar.

Kako smo saznali, još uvek su u izradi pravilnici kojima će se bliže definisati rad resursnog  centra. Očekuje se da će narednom periodu škola aktivno raditi na formiranju ove nove usluge kroz pružanje specijalizovanih usluga roditeljima, deci, redovnim školama, kao i preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. 

Neke od aktivnosti biće:

1. upoznavanje nastavnog kadra u redovnim školama sa osobenostima dece sa teškoćama u razvoju i izrada IOP-a;

2. individualni pristup detetu i kompleksan pristup problemu – neposredan rad sa decom u kabinetima;

3. pružanje podrške porodici;

4. vršenje procene vrste i tipa asistivne tehnologije i senzornih kabineta;

5. pružanje podške i pomoći za samostalni život i usluge profesionalne orijentacije i karijernog vođenja.

Interresorna komisija

Interresorna komisija vrši procenu potreba deteta, učenika i odrasle osobe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom. Dodatna podrška se odnosi na prava i usluge koje detetu obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i socijalnih prepreka u cilju nesmetanog obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti koje su značajne za uključivanje u obrazovni proces, život u zajednici i napredovanje. Dodatna podrška se obezbeđuje u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Pomenuta podrška obezbeđuje se, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, svakom detetu, učeniku i odrasloj osobi u cilju uključivanja, učešća i napredovanja po pravilu u okviru redovnog obrazovnog okruženja, kao i nesmetanog obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti i kvalitetnog života u zajednici. Komisiju obrazuje jedinica lokalne samouprave, a čini je 5 članova: 

1. predstavnik sistema zdravstvene zaštite (pedijatar, odnosno specijalista opšte medicine za odraslog); 

2. predstavnik obrazovno-vaspitnog sistema (stručni saradnik psiholog u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi); 

3. predstavnik sistema socijalne zaštite (stručni radnik na poslovima socijalne zaštite);

4. defektolog odgovarajućeg profila;

5. lice koje dobro poznaje dete i može biti iz reda predstavnika predškolske ustanove, odnosno škole koju pohađa dete ili predstavnika zdravstvene zaštite (izabrani lekar, lekar specijalista, stručni saradnik zdravstvene ustanove) ili predstavnika socijalne zaštite (stručni radnik iz ustanove socijalne zaštite, voditelj slučaja, predstavnik ustanove socijalne zaštite u koju je dete, učenik ili odrasla osoba smeštena).

___________________________________________________________________________________

Projekat „Zaprati pratioca” se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji sprovodi Trag fondacija uz finansijsku podršku Evropske Unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorana organizacija Nauči me i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE