POŠTENO DO POSLA – STUDIJA SLUČAJA BR. 5

Događaj

A. S. je radila kao pedagogica 11 godina u osnovnoj školi u trenutku kada je započeto zapošljavanje po fazama. Po odobrenom i raspisanom konkursu u toj školi, za prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme primljen je radnik sa 4 godine staža. A. S. smatrajući da je oštećena podnosi žalbu na rešenje u kom navodi da ni Konkursna komisija ni direktor škole nisu uzeli u obzir ni dužinu radnog staža, ni brojne materijalne dokaze o kvalitetu rada kandidata i ostvarenim doprinosima u pogledu obezbeđevivanja i unapređivanja kvaliteta rada ustanove. Nakon što je škola odbila njenu žalbu kao neosnovanu, A. S. je pokrenula sudski spor. 

U međuvremenu, A. S. se javlja na drugi konkurs, raspisanom za pedagoga škole u drugoj osnovnoj školi za prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme u normi od 100%. Na tom konkursu primljen je kandidat sa završenim osnovnim studijama na Učiteljskom fakultetu i master radom iz pedagogije na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. 

Po dobijenom negativnom odgovoru od direktora škole, po njenoj žalbi, obratila se Republičkoj prosvetnoj inspekciji. Prosvetna inspekcija utvrđuje da su Konkursna komisija, a odbijanjem njene žalbe i direktor škole, postupili suprotno članu 140. stav 1. tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja prilikom izbora kandidata na raspisanom konkursu za Pedagoga škole. O važnosti tog člana oglasilo se i Pedagoško društvo Srbije, stavom koji obrazlaže zašto je diplomirani pedagog kompetentniji za obavljanje poslova stručnog saradnika u školi od kandidata koji je osnovne studije završio na Učiteljskom fakultetu.

Prosvetna inspekcija nalaže školi da poništi rešenje i ponovi konkursnu proceduru, ali direktor škole ne postupa po nalogu. Trenutna situacija u pomenutoj osnovnoj školi je takva da se vode dva sudska spora, direktor je prekršio dva Zakona i situacija nije još uvek rešena u skladu sa Zakonom i u najboljem interesu škole.

___________________________________________________________________________________

Inicijativa „Pošteno do posla u školi” se realizuje u okviru programa „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” koju realizuju CRTA i Otvoreni parlament uz podršku Evropske delegacije u Srbiji.